Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zarządzeniem Nr 1661/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 25 października 2011 r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Aktualnie w skład Zespołu wchodzi 14 osób. Są to przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja):

  • Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

-diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

-podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

-inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

-rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

-inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adres do korespondencji:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Przemyska 11,

02-361 Warszawa, tel. 22 822-11-24, mail: osrodek@opsochota.waw.pl

  • Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 14, tel. 797 319 653.