null

Wstępne konsultacje rynkowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacji rynkowych

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

§1 Zakres stosowania Regulaminu

Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wstępnych konsultacji rynkowych.

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Ustawie PZP – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej również „ustawą PZP”);
 2. Wstępne Konsultacje Rynkowe – rozumie się przez to wstępne konsultacje rynkowe (zwane dalej również „Konsultacjami”) unormowane przepisami art. 84 ustawy PZP;
 3. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych;
 4. Postępowaniu o udzielenie zamówienia – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych;
 6. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot biorący udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych prowadzonych przez Zamawiającego.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Decyzję o przeprowadzeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych w imieniu Zamawiającego podejmuje Kierownik Zamawiającego.
 2. Wszelkie czynności w ramach prowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje Komisja powołana przez Kierownika Zamawiającego.
 3. Przeprowadzenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczyły te konsultacje. 
 4. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie i zgodnie z art. 84 ustawy PZP.
 5. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców.
 6. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są w języku polskim. W przypadku informacji przekazywanych w innym języku, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski. 
 7. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku Konsultacji ani po ich zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 8. Wybór wykonawcy zamówienia publicznego, którego dotyczą Konsultacje, zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy PZP.
 9. Jeśli Konsultacje poprzedzają wszczęcie Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej od progów UE, Zamawiający poinformuje Uczestników o tym, że udział w Konsultacjach jest traktowany jako zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o wynikającej z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiający podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w planowanym Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem Uczestników w przygotowanie Postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenia ofert. 
 10. Informacja o zastosowaniu Konsultacji jest publikowana w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczyły dane Konsultacje. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§4 Cel i przedmiot Konsultacji

 1. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania Postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.
 2. Przedmiotem Konsultacji mogą być w szczególności:
  1. pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym: 
   1. opisu przedmiotu planowanego zamówienia; 
   2. możliwości podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia; 
   3. oszacowania wartości zamówienia; 
   4. warunków udziału w postępowaniu; 
   5. istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
 1. poinformowanie wykonawców o wymaganiach Zamawiającego dotyczących planowanego Postępowania;
 2. informacje związane z realizacją zamówienia i jego kosztami zgodnie z potrzebami Zamawiającego
 3. zebranie innych informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego Postępowania.
 1. W toku Konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego Postępowania o udzielenie zamówienia. 

§5 Wszczęcie Konsultacji

 1. Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia.
 2. Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o Konsultacjach na swojej stronie internetowej.
 3. W Ogłoszeniu Zamawiający wskazuje w szczególności:
  1. cel prowadzenia Konsultacji;
  2. podstawowe wymagania dopuszczenia do udziału w Konsultacjach (ewentualnie warunki zaproszenia do udziału w Konsultacjach oraz dokumenty lub oświadczenia potwierdzające ich spełnienie);
  3. termin, miejsce i sposób złożenia zgłoszenia do udziału w Konsultacjach;
  4. sposób porozumiewania się z Uczestnikami.
 4. Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia Konsultacji. W tym celu Zamawiający może w szczególności przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o zamiarze przeprowadzenia Konsultacji.
 5. Nieprzystąpienie do Konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w planowanym Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§6 Organizacja Konsultacji

 1. Zamawiający może zaprosić do udziału w Konsultacjach Uczestników wybranych spośród wszystkich podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału w Konsultacjach oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w Ogłoszeniu, działając zgodnie z zasadami prowadzenia Konsultacji. Zapraszając do udziału w Konsultacjach Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia Konsultacji oraz zapewnienie jego efektywności. Zamawiający jest uprawniony do określenia w Ogłoszeniu o Konsultacjach warunków zaproszenia do udziału w Konsultacjach. 
 2. W przypadku, gdy w zgłoszeniu do udziału w Konsultacjach Uczestnik nie dołączył w określonym przez Zamawiającego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów, Zamawiający ma prawo wezwać takiego Uczestnika do uzupełnienia dokumentacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do udziału w Konsultacjach podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w Konsultacjach po wyznaczonym terminie.
 4. Zamawiający w Ogłoszeniu może określić wzór zgłoszenia do udziału w Konsultacjach. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Konsultacjach zostaną poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego, w sposób określony w Ogłoszeniu.
 5. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. 

§7 Sposób prowadzenia Konsultacji

 1. O formie Konsultacji decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w zaproszeniu do Konsultacji kierowanym do Uczestników.
 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Konsultacji w określonej formie z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Konsultacji z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Konsultacjami, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
 3. Konsultacje mogą przybrać w szczególności formę:
  1. wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
  2. wideokonferencji z Uczestnikami;
  3. spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
  4. spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.
 4. Zamawiający może zadecydować o prowadzeniu Konsultacji z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas prowadzonych Konsultacji.
 6. W ramach prowadzonych Konsultacji dopuszcza się przekazywanie materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem Konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 7. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konsultacji z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Konsultacji.
 8. W trakcie Konsultacji Zamawiający może korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu Postępowania o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości. 
 9. Podmioty doradzające Zamawiającemu zobowiązane są do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§8 Zakończenie Konsultacji 

 1. Konsultacje będą trwały do czasu, aż Zamawiający uzna, że osiągnięty został ich cel albo uzna, że dalsze prowadzenie Konsultacji jest niecelowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji.
 2. Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone Konsultacjami, w dokumentacji postępowania zawrze informację o ich przeprowadzeniu. Jednocześnie Zamawiający podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w planowanym Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji.
 3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu Konsultacji umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Konsultacji po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Konsultacjach, również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom.

§9 Protokół z Konsultacji

 1. Z przeprowadzenia Konsultacji Zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej:
  1. informację o przeprowadzeniu Konsultacji;
  2. informację o podmiotach, które uczestniczyły w Konsultacjach;
  3. informację o potencjalnym wpływie Konsultacji na planowanie, przygotowanie lub przeprowadzenie Postępowania.
 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.
 3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i inne dokumenty związane z Konsultacjami pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Konsultacji. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w związku z Konsultacjami. 

§10 Koszty i środki odwoławcze

 1. Każdy uczestnik Konsultacji samodzielnie ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w Konsultacjach. 
 2. Uczestnikom Konsultacji nie przysługują żadne roszczenia w zakresie wstępnych konsultacji rynkowych w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w Konsultacjach. 
 3. Uczestnikom Konsultacji i innym podmiotom w zakresie prowadzonych Konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP.

§11 Dane osobowe 

W przypadku, gdy Zamawiający pozyska dane osobowe w związku z prowadzeniem Konsultacji, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§12 Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisaniu.