null

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie w ZGN Ochota wraz ze świadczeniem usługi serwisu oprogramowania”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Zamawiający

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st Warszawy
ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa
NIP: 7010040424
REGON: 140700163

Osoba wyznaczona do kontaktu: 

Piotr Milej, e-mail: pmilej@zgnochota.waw.pl, tel. 22 658 19 03

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie w ZGN Ochota wraz ze świadczeniem usługi serwisu oprogramowania”. 

 1. Podstawa prawna

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

 1. Przedmiot zamówienia oraz cel prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 

Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie w ZGN Ochota wraz ze świadczeniem usługi serwisu oprogramowania”.

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postepowania, w szczególności dotyczących:

 • opisu przedmiotu planowanego zamówienia,
 • możliwości podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia,
 • oszacowania wartości zamówienia,
 • warunków udziału w postępowaniu,
 • istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

 1. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych 

Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
Zgłoszenia można składać: 

 1. osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pmilej@zgnochota.waw.pl ;
 3. w postaci elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: https://zgnochota.ezamawiajacy.pl (Lista wstępnych konsultacji rynkowych i Badań rynku);

Termin składania zgłoszeń: 17.02.2023 r. do godz. 13:00. Decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie. 

 1. Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 

Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 

Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacji Rynkowych podmioty, które: 
złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, oraz prowadzili działalność związaną z przedmiotem ogłoszenia nie krócej niż przez okres 3 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania zgłoszeń, wykonali dwa zamówienia zgodne z przedmiotem planowanego zamówienia na rzecz zamawiających, których przedmiot działalności związany jest z zarzadzaniem nieruchomościami (minimum: 3 000 lokali mieszkalnych) i przedstawi dowody, że zamówienia te zostały zrealizowane należycie.

Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych. 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

Wykaz zamówień sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Zgłaszającego, w przypadku gdy to umocowanie nie wynika z KRS lub CEiDG.

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 
Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych. 

Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie: wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej, wideokonferencji z Uczestnikami, spotkania indywidualnego z Uczestnikami, spotkania grupowego z Uczestnikami, z zastrzeżeniem § 7 ust 2 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest do czasu, aż Zamawiający uzna, że osiągnięty został ich cel albo uzna, że dalsze prowadzenie Konsultacji jest niecelowe.

 

Załączniki: