Wsparcie finansowe i niefinansowe OPS Ochota

Zdjęcie. Mężczyzna siedzący przy biurku, zapisujący coś w notesie, obok leży laptop

Chcesz uzyskać pomoc? Przyjdź osobiście do Ośrodka bądź skontaktuj się z nami telefonicznie lub elektronicznie. Pomożemy załatwić sprawę.

Wnioski można składać osobiście, korespondencyjnie bądź elektronicznie na adres email osrodek@opsochota.waw.pl lub na skrzynkę Epuap.

adresy skrytek na platformie EPUAP
/OPSOCHOTA/skrytka
/OPSOCHOTA/skrytkaESP (kod pocztowy 02-361)

Numer telefonu

Wnioski można pobrać w zakładce Wzory dokumentów

Jakie formy pomocy możesz uzyskać w OPS Ochota?

Pomoc finansowa

Zasiłek stały jest świadczeniem o charakterze obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego 776 zł – dla osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 1000 zł, minimalna – 100 zł. Wysokość zasiłku stałego ustala się jako różnicę pomiędzy 130% kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie).

Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Przysługuje on osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (776 zł dla osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie), w szczególności ze względu na : długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) a dochodem (osoby samotnie gospodarującej lub rodziny) i nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na żywność (niezbędną do przygotowania jednego gorącego posiłku dziennie) może być przyznany osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 1552,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie, kwoty- 1200,00 zł. Koszty świadczenia finansowane są w 60% z środków budżetu państwa w ramach Programu “Posiłek w szkole i w domu”, pozostałe koszty pokrywa m.st. Warszawa.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Pomoc niefinansowa

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

 1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawierana z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca zasady współ pracy pomiędzy osobą, która zwraca się o pomoc a pracownikiem socjalnym. Kontrakt socjalny ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów osoby/rodziny/środowiska lokalnego.

Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Poradnictwo specjalistyczne to oferta indywidualnych konsultacji lub spotkań grupowych dla mieszkańców Dzielnicy Ochota, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Wspieramy w przezwyciężaniu trudności o charakterze psychologicznym, pedagogicznym, rodzinnym i zawodowym.

Wsparcia udzielają specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, terapeuci, asystenci rodziny). Dla osób z niepełnosprawnością udzielane jest poradnictwo medyczne i rehabilitacyjne.

Celem wsparcia jest wzmocnienie i rozwój umiejętności społecznych, umożliwiających przezwyciężanie trudności, realizację ról społecznych, usamodzielnienie się oraz poprawę funkcjonowania i podniesienie jakości życia.

Wsparcie jest nieodpłatne. Można z niego korzystać niezależnie od dochodu. Niektóre formy wsparcia wymagają wcześniejszej konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego oraz schronienia do 3 miesięcy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w szczególności spowodowanej doznawaną przemocą mogą ubiegać się o schronienie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Pobyt we wskazanej placówce możliwy jest wyłącznie po wydaniu przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie skierowania na podstawie zgromadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji.

Na terenie Warszawy funkcjonuje Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej do którego też można się zgłosić w sytuacji kryzysu, również z problem przemocy w rodzinie.

Wniosek może złożyć:

 • osoba zainteresowana lub
 • świadczeniodawca (szpital) - niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego

Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na ceku ustalenie sytuacji osoby nieubezpieczonej, a w szczególności: spełnienie kryterium dochodowego oraz brak okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej (dysproporcje). Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinna przedstawić dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Po przeprowadzeniu postępowania decyzję wydaje wójt, (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. W przypadku decyzji pozytywnej prawo świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

 • dzień złożenia wniosku
 • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym dzień udzielenia świadczenia.

Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o:

 • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym

W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

Ośrodek Pomocy Społecznej może opłacić składkę na ubezpieczenia społeczne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. Składki opłacane są od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Konieczność sprawowania bezpośredniej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Sprawienie pogrzebu jest zadaniem pomocy społecznej wymienionym wśród katalogu świadczeń niepieniężnych, które odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.z 2020 r., poz. 1947), prawo do sprawienia pogrzebu ma najbliższa rodzina. W sytuacji, w której osoba zmarła nie ma rodziny, która mogłaby się zająć pochówkiem lub rodzina nie ma możliwości finansowych by zająć się pochówkiem wtedy Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobligowany do zajęcia się sprawieniem pogrzebu.

Osoby zainteresowane możliwością sprawienia pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Ochota zapraszamy do kontaktu z Działem Realizacji Świadczeń w siedzibie przy ul. Walentego Skorochód- Majewskiego 3 lub pod numerem tel. 22 123 67 61, 797 319 691.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy może udzielić osobie potrzebującej pomocy w formie rzeczowej. Jest to pomoc doraźna i okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest poprzez zakup przez OPS, na rzecz podopiecznych, gorącego, dwudaniowego obiadu dla:

 • dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i szkolnych stołówkach,
 • dorosłych – obiady dowożone do miejsca zamieszkania dla osób niesamodzielnych i osób, które nie mają warunków i możliwości przygotowania sobie obiadu.

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie może być przyznana bezpłatnie osobie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 1552,00 zł, a w przypadku osoby w rodzinie, kwoty – 1200,00 zł.

Koszty świadczenia finansowane są w 60% z środków budżetu państwa w ramach Programu “Posiłek w szkole i w domu”, pozostałe koszty pokrywa m.st. Warszawa.

Przyznanie pomocy w formie jednego posiłku dziennie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

Pomoc rzeczowa może być przyznana w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na tę pomoc.

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową reguluje uchwała nr LXXXI/2655/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 05.06.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy, z późniejszymi zmianami.

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia osobie bezdomnej uprawnienia do tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (tzw. „decyzji kierujących do schronisk”)

OPS Ochota nie prowadzi mieszkania chronionego, a jedynie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz skompletowanej dokumentacji wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do mieszkania chronionego prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa lub organizację pozarządową.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Pomoc usługowa

Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub inne przyczyny. Przysługują one osobom samotnym, a także osobom, których rodziny nie są w stanie zapewnić takiej pomocy.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania; w decyzji administracyjnej określa się ich zakres, wymiar godzin pracy opiekuna i wysokość odpłatności.

Wymiar i zakres usług OPS Dzielnicy Ochota ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Wysokość odpłatności za korzystanie z usług zależy od dochodu; jej wysokość określa uchwała Rady Miasta St. Warszawy. W szczególnie uzasadnionym przypadku, dyrektor OPS może - na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego - w całości lub  w części zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 19,40 zł.

Wykonawcą w/w usług jest Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 9, 02-579 Warszawa.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Pomoc jest udzielana w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji – jako wspierania procesu leczenia (w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania). 

Stawka za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 27,16 zł.

Wykonawcą w/w usług jest Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 9, 02-579 Warszawa.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne zaburzenie o podłożu psychicznym.

Dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia; mają na celu m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,  funkcjonowania  w społeczeństwie, motywowanie do leczenia i aktywności.

Stawka za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 68,20 zł.

Wykonawcą w/w usług jest "Vital Plus" Warszawa, ul. T. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota realizuje pomoc w formie gorącego posiłku poprzez dostarczanie do mieszkańców jednego, dwudaniowego posiłku dziennie przez sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych, z tym, że w sobotę lub dzień przedświąteczny zostaje dostarczany posiłek również na niedzielę lub okres dni świątecznych.

Pomoc ta przyznawana jest osobom, które same nie mogą sobie takiego posiłku zapewnić.

Dania są ciepłe i świeże, dostarczanie przez firmę cateringową w godzinach obiadowych pomiędzy 12 a 15. Żywność dowożona jest pod konkretny lokal, gdzie mieszka dana osoba.

Obecnie osoba zainteresowana ma do wyboru trzy rodzaje diet: dieta lekkostrawna, dieta cukrzycowa, dieta wegetariańska. Cena jednego posiłku wynosi 22,90 zł.

Przyznanie pomocy rzeczowej w formie gorącego posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym złożeniu wniosku oraz po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oferuje również pomoc w formie wolontariatu. Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność, bez wynagrodzenia, podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-przyjacielskie. Więcej o wolontariacie.

Mieszkańcy dzielnicy Ochota potrzebujący wsparcia, członkowie rodzin zaniepokojeni stanem zdrowia i funkcjonowania bliskich, osoby w kryzysie i przeżywające różne trudności mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy i psychologicznej.

Pomoc psychologiczna jest udzielana bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego, niezależnie od dochodu i sytuacji majątkowej osób.