Wolontariat OPS Ochota

Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność, bez wynagrodzenia, podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-przyjacielskie.

Wolontariuszem może być każda osoba fizyczna bez szczególnych uprawnień. Osoba pełnoletnia samodzielnie podejmuje taką decyzję, dla niepełnoletniej do rozpoczęcia działalności wolontariackiej wymagana jest zgoda rodziców. Wolontariuszami mogą być osoby bezrobotne (bez obawy o utratę statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku), niepełnosprawne, cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie.

 

Załączniki:

Informacje o wolontariacie

Skontaktuj się z naszym koordynatorem wolontariuszy lub przyjdź dowiedzieć się więcej!

Kontakt z koordynatorką wolontariatu:

Dyżur stacjonarny w MAL Surma, ul. Białobrzeska 17 

czwartki, godz. 10:00-18:00 

tel. 798 832 049

e-mail: wolontariat@opsochota.waw.pl

 • wolontariusz wykonuje obowiązki na mocy porozumienia zawartego z korzystającym z jego świadczeń „z zachowaniem należytej staranności”. Porozumienie ma formę pisemną, jeżeli świadczenie będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni
 • wolontariusz otrzymuje zaświadczenia potwierdzające jego bezpłatne i bezinteresowne zaangażowanie 
 • działalność wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2019, poz. 6880)
 • pomagają osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w ich miejscu zamieszkania
 • uczestniczą w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla osób z niepełnosprawnościami   
 • pomagają w organizowaniu udziału OPS w imprezach lokalnych: festynach, spotkaniach, piknikach integracyjnych (udzielają informacji, obsługują stoiska, prowadzą zajęcia dla dorosłych oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci)
 • przygotowują materiały do zajęć, tworzą ulotki i plakaty; wykonują dokumentacje fotograficzną itp.
 • prowadzą zajęcia i warsztaty dla społeczności lokalnej

Wolontariat w OPS Dzielnicy Ochota to przede wszystkim:

 • szansa rozwoju własnej osobowości w kontaktach z innymi ludźm
 • możliwość poznania różnych zawodów  i zajęć
 • realizacja własnych pasji i zainteresowań
 • sprawdzanie swoich predyspozycji w sferze pomocy społecznej
 • nauczenie się, jak być potrzebnym i jak pomagać innym
 • udział w ciekawych imprezach i szkoleniach
 • uczestniczenie w pracach zgranego zespołu wolontariuszy