Przemoc domowa OPS Ochota

Zapewniamy pomoc osobom doświadczającm przemocy domowej. Skontaktuj się z naszymi specjalistami w celu uzyskania pomocy.

Czym jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy.

Osoba doznająca przemocy może być:

 1. narażona na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. pozbawiona godności, nietykalności cielesnej lub wolności, w tym seksualnej,
 3. narażona na szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. ograniczona lub pozbawiona dostępu do środków finansowych lub możliwości uzyskania samodzielności finansowej,
 5. narażona na naruszenie prywatności lub poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoby, które chciałyby zweryfikować, czy sytuacje które obserwują lub doświadczają są przemocą, mogą kontaktować się z rejonowymi pracownika socjalnymi lub specjalistami Ośrodka:

Barbarą Mularczyk tel. 797 319 653, email: b.mularczyk@opsochota.waw.pl

Renata Wijatkowska tel. 797 319 678, email: r.wijatkowska@opsochota.waw.pl

Ewa Laskowska tel. 723 244 971, email: e.laskowska@opsochota.waw.pl


Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy znajduje się w lokalu przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 14, 02-353 Warszawa

Korespondencję do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prosimy kierować na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa

tel. 22 822 11 24

e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl


Co to jest procedura Niebieskie Karty?

Procedura uruchamiana jest w przypadku powzięcia informacji o występowaniu lub podejrzeniu występowania przemocy domowej. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia procedury poprzez wypełnienia formularza Niebieskie Karty są:

 • Instytucje pomocy społecznej (np. OPS)
 • policja
 • placówki oświatowe  (szkoły, przedszkola)
 • placówki ochrony zdrowia  (poradnie, przychodnie, szpitale i in.)
 • komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
 • organizacje pozarządowe.

Wypełniona Niebieska Karta przekazywana jest do Zespołu Interdyscyplinarnego w celu podjęcia dalszych działań.

Dowiedz się więcej o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie