Osoby z niepełnosprawnością OPS Ochota

Zdjęcie. Fragment wózka inwalidzkiego. Widoczne koła oraz nogi osoby niepełnosprawnej.

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na różnorodne formy wsparcia.

Formy wsparcia:

Inne instytucje pomagające osobom z niepełnosprawnością

Poza Ośrodkiem, do osób niepełnosprawnych swoją ofertę kierują również inne instytucje:

Pozostałe informacje

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(otwiera się w nowej karcie), osoba niepełnosprawna to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

 
Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:

  • znaczny: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
  • umiarkowany: do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
  • lekki: do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.