O ośrodku OPS Ochota

Naszą misja jest niesienie pomocy oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców dzielnicy Ochota znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub społecznej.

Chcemy doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych. 

Pracujemy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Podstawowe zadania Ośrodka:

 1. Organizowanie pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Ochota, w szczególności:
 • rozeznanie potrzeb mieszkańców
 • zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie
 • świadczenie pracy socjalnej
 • udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych
 • udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym socjalnego i psychologicznego  
 • prowadzenie grupowych form wsparcia i ośrodków wsparcia
 • organizowanie dożywiania dzieci
 • udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie
 • współpraca z urzędem pracy
 • sprawianie pogrzebów
 • udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej
 • sporządzanie sprawozdawczości.
 1. Pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze

Zadania w tym zakresie realizowane są na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zobowiązuje Ośrodek do zapewnienia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia m.in. poprzez:

 • działania asystenta rodziny
 • poradnictwo specjalistyczne i konsultacje
 • terapię i mediacje.
 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • udzielanie różnorodnego wsparcia ofiarom przemocy na dwóch poziomach: interwencyjnym oraz długotrwałego wsparcia i pomocy psychologicznej
 • podejmowanie środowiskowych działań o charakterze prewencyjnym
 • zaangażowanie pracowników OPS w działania związane w funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (obsługa administracyjna, udział w pracach Zespołu i grup roboczych).
 1. Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji uprawniających do tych świadczeń.
 1. Przeprowadzanie środowiskowych wywiadów rodzinnych w szczególnych sytuacjach wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 1. Wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych.

Jesteśmy jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Współdziałamy z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami polityki społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota działa na podstawie Statutu oraz ustaw:

Informacje o funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OPS.