Kryzys bezdomności OPS Ochota

Wspieramy osoby bezdomne w rozwiązywaniu problemów życiowych i rodzinnych. Pomagam w uzyskaniu mieszkania i zatrudnienia, a także w nabywaniu umiejętności związanych z utrzymaniem mieszkania.

Formy pomocy

 • pomoc rzeczowa – skierowanie do punktu wydawania żywności, odzieży, środków czystości
 • praca socjalna – której celem jest pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji (m.in. z zastosowaniem kontraktu socjalnego, indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności), a także w uzyskaniu miejsca w schronisku lub noclegowni
 • poradnictwo prawne i psychologiczne
 • pomoc finansowa
 • inne formy pomocy: zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego, załatwianie spraw urzędowych (np. uzyskanie dowodu osobistego), pomoc w poszukiwaniu pracy

Kontakt

W celu uzyskania pomocy należy kontaktować przyjść osobiście do OPS lub skontaktować się telefonicznie pod numerem (22) 822 29 62 lub na adres email osrodek@opsochota.waw.pl

Przydatne informacje pomocowe dla osób w kryzysie bezdomności

 1. Punkty pomocy dla osób będących w kryzysie bezdomności
 2. Rozpiska organizacji prowadzących streetworking (czyli organizacje, które chodzą na działki, do pustostanów, parków, namiotów itd.), w danej dzielnicy Warszawy
 3. Mobilny Punkt Poradnictwa
 4. Rozpiska jadłodajni, łaźni, noclegowni
 5. Numer do Straży Miejskiej - 986.
 6. Mobilny Punkt Poradnictwa działający jako ogrzewalnia z herbatą i kawą - codziennie od 8:00 do 14:30 oraz od 17:00 do 19:30. Dokładny rozkład

Procedury kierowania do placówek

Szczegółowo procedura kierowania do placówek dla osób będących w kryzysie bezdomności znajduje się w Zarządzeniu nr 38/2019 Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach

Pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalony w drodze decyzji administracyjnej może być odpłatny. Powyższe reguluje Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  nr LXXIV/2079/2018 i Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września 2019 r. nr XIX/465/2019.