Domy pomocy społecznej OPS Ochota

Dom pomocy społecznej jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom, które z uwagi na swój wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno zostać poprzedzone zapewnieniem takiej osobie pomocy w formie usług opiekuńczych.

Obowiązek zapewnienia osobie potrzebującej opieki spoczywa, przede wszystkim, w pierwszej kolejności na członkach jej rodziny, którzy powinni świadczyć jej pomoc usługową. Jeśli rodzina z uzasadnionych przyczyn nie może zapewnić bliskiej osobie pomocy w wymiarze, jakiego ona wymaga, należy w następnej kolejności uwzględnić pomoc w formie usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek.

Przejęcie przez pomoc społeczną obowiązku sprawowania faktycznej całodobowej opieki nad osobą jej wymagającą ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której brak opieki ze strony rodziny mógłby doprowadzić do sytuacji zagrażających jej życiu bądź zdrowiu. Pomoc społeczna wyręcza wówczas rodzinę, jednakże nie zastępuje jej całkowicie w wykonywaniu obowiązków sprawowania opieki, ponieważ pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel 22 822 11 24

adres email: osrodek@opsochota.waw.pl

Informacje

W celu ubiegania się o umieszczenie w DPS, należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia na drukach załączonych poniżej. Dodatkowo należy uzupełnić informację o członkach rodziny obowiązanych do ponoszenia odpłatności (imię i nazwisko, adres, telefon), ponieważ osoby te otrzymają informację o miesięcznych kosztach pobytu w DPS i będą zobowiązane wypowiedzieć się w sprawie możliwości zapewnienia opieki członkowi rodziny ubiegającemu się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Powyższe dokumenty powinny być prawidłowo wypełnione. Wniosek o umieszczenie w DPS należy uzasadnić – wskazać, dlaczego umieszczenie w DPS jest zasadne, jak wygląda pomoc ze strony rodziny (np. dlaczego wnioskodawca nie może na nią liczyć, nie ma tej pomocy). Wniosek ten musi być wypełniony i podpisany przez osobę, która chce zamieszkać w placówce.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia powinno być opatrzone pieczątką nagłówkową placówki medycznej oraz pieczątką imienną lekarza.

Jeśli osoba wymaga umieszczenia w DPS, w punkcie 4 zaświadczenia lekarskiego, dotyczącym umieszczenia w ZOL lub szpitalu, powinno być zaznaczone „NIE”.

Lekarz powinien szczegółowo wskazać czynności, w których osoba wymaga pomocy, np. załatwianie spraw urzędowych, pomoc w czynnościach higienicznych (zmiana pampersów, mycie, przygotowywanie przyrządów do higieny), podawanie leków i nadzór nad ich przyjmowaniem, przygotowywanie posiłków, podawanie posiłków, karmienie, pranie, pomoc w ubieraniu się, umawianie wizyt lekarskich, towarzyszenie w placówkach zdrowia, itp.).

Jeśli osoba wymaga konsultacji przez lekarza psychiatrę i/lub psychologa, do wniosku poza ww. zaświadczeniem lekarskim należy dołączyć stosowne zaświadczenie lekarza psychiatry i/lub opinię psychologa.

W sytuacji, kiedy osoba nie jest zdolna do świadomego wyrażenia zgody na skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej, należy wystąpić o jej ubezwłasnowolnienie. Jeśli osoba ta posiada rodzinę – winien to zrobić członek jej rodziny.

Po złożeniu wniosku o skierowanie i umieszczenie w DPS pracownik socjalny Ośrodka wniezwłocznie przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, podczas którego zbierane są informacje dotyczące rodziny, stanu zdrowia, sytuacji zawodowej, dochodowej, mieszkaniowej oraz majątkowej.

Na wywiad należy przygotować w szczególności: informacje o dochodzie (np. decyzja z organu rentowego/emerytalnego, zaświadczenie z organu rentowego/emerytalnego), adresy i dane kontaktowe do członków rodziny obowiązanych do ponoszenia opłaty za DPS, rachunki potwierdzające opłaty, dokumentację medyczną (np. wypisy ze szpitala, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) wraz z informacjami o przyjmowanych lekach i informacje dotyczące stanu majątkowego.

Następnie kompletna dokumentacja przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje w tej sprawie decyzje administracyjne dotyczące skierowania i umieszczenia w placówce oraz ustala odpłatność od mieszkańca placówki za jego pobyt w domu pomocy społecznej.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy wynosi obecnie od 6207,35 zł do 10 025,23 zł. Opłata zmienia się co roku.

Opłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu, jego małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie, itd.).

Mieszkaniec domu wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu, a w przypadku osoby małoletniej, opłatę wnosi jej przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka.

Przykład:

Jeśli osoba pobiera świadczenie emerytalne w wysokości 3000 zł netto miesięcznie, z jej dochodu jest pobierane 70% czyli 2100 zł miesięcznie. Opłatę tę ustala Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Pozostałą opłatę zobowiązani są wnosić członkowie rodziny, w zależności od swojej sytuacji materialnej. Względem członków rodziny prowadzone są postępowania administracyjne, w celu ustalenia wysokości ich odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Weryfikowana jest sytuacja dochodowa, majątkowa, rodzinna, zawodowa i zdrowotna. W tym celu przeprowadzane są rodzinne wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania, podczas których badana jest sytuacja osób i zbierane są dokumenty dotyczące powyższych kwestii.

Jeśli osoba prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, opłata jest ustalana, jeśli dochód przekroczy 300% kryterium osoby samotnie gospodarującej, tj. kwotę 2328 zł. Natomiast, jeśli osoba gospodaruje wspólnie z innymi członkami rodziny, opłata jest ustalana, jeśli dochód przekroczy 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1800 zł. Wówczas organ ustala opłatę za pobyt członka rodziny w placówce w drodze umowy lub decyzji administracyjnej.