Cudzoziemcy OPS Ochota

Cudzoziemcy posiadający zalegalizowany pobyt w Polsce są uprawnieni do wszystkich form pomocy oferowanych przez ośrodek.

Cudzoziemcy posiadający zalegalizowany pobyt w Polsce są uprawnieni do wszystkich form pomocy oferowanych przez ośrodek.

Formy wsparcia dla cudzoziemców posiadających zalegalizowany pobyt w Polsce


Podstawy udzielenia pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy cudzoziemcom przebywających w Polsce na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z art. 159 ust.1 pkt 1 lit. club d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.
  • zezwolenia na pobyt związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • zezwolenia na pobyt w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP,
  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. posiadającym Kartę Polaka i członków ich rodzin będącym małżonkiem obywatela Ukrainy dziecku urodzonemu w Polsce przez obywatelkę Ukrainy.

Gdzie jeszcze mogę otrzymać pomoc?

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie może przyznać:

  • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
  • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • specjalistyczne poradnictwo.

Dowiedz się więcej o wsparciu dla cudzoziemców w Warszawie