Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Spotkanie z Mikołajem w Parku Pięciu Sióstr

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zapraszają na Spotkanie z Mikołajem. 3 grudnia 2023 Park Pięciu Sióstr Kawiarnia Chono Lulu 15.00 - 17.30 Mikołaj zaprasza dzieci z rodzinami na spotkanie. W trakcie wydarzenia: - iluminacje świetlne oraz rozświetlenie choinki, - zimne ognie, - świąteczne piosenki, - konkurs taneczny, - poczęstunek, - wręczenie upominków.

 • Gimnastyka dla seniora

  Gimnastyka dla seniora: Zajęcia będą się odbywać w terminach: 27.02 – 23.06.2023 oraz 01.09. – 15.12.2023 - w poniedziałki w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Rokosowskiej 10. Sala pomieści mniej osób, dlatego zajęcia zostały podzielone na dwie grupy, jedna od 9.30-10.30, druga 10.30-11.30. -we wtorki OSiR ul. Skarżyńskiego 6A w godzinach 9.30 – 10.30 - w środy w DK Rakowiec, Wiślicka 8 w godzinach 9.30 – 10.30 - w czwartki w OKO Grójecka 79 w...

 • Bezpłatne zaproszenia na spektakl "Wieczór Kawalerski czyli NA GORACYM UCZYNKU"

  Burmistrz Dorota Stegienka wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota zapraszają na spektakl realizowany w ramach cyklu “Wieczory z teatrem”. Odbiór bezpłatnych zaproszeń na spektakl „Wieczór Kawalerski czyli NA GORĄCYM UCZYNKU” realizowany w ramach cyklu „Wieczory z teatrem” dla mieszkańców dzielnicy Ochota w Bibliotece „Przystanek Książka” ul. Grójecka 42 w dniu 4 grudnia 2023 r. w godz. 16.30-18.30 lub do wyczerpania puli zaproszeń. Uwaga: Ograniczona liczba zaproszeń na...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • PAŹ
  07

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 w Al. Jerozolimskich na działkach ew. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) obwieszczam, że po rozparzeniu wniosku złożonego 28 lipca 2021 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dnia 07 października 2021 r. została wydana decyzja Nr 5/cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w Al. Jerozolimskich, na odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich do istniejącego hydrantu przy budynku w Al. Jerozolimskich 142a, na dz. ew. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 w Warszawie. Pouczenie Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota - ul. Tarczyńska 21. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu udostępnienia akt, tel. +22 44 39 764. Stronom w sprawie służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołania od decyzji można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, Warszawa /parter budynku/. Doręczenia pocztowe należy kierować na adres: Urząd Dzielnicy Ochota, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa.

 • WRZ
  29

  Posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu

  Szanowni Państwo, w imieniu Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Łukasza Gawrysia oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu Agaty Soleckiej, zapraszamy do udziału w zdalnym posiedzeniu połączonych Komisji, które odbędzie się w dniu 5 października 2021 r. (wtorek) o g. 16:30. Porządek posiedzenia (projekt): Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk 203). Przebudowa terenów SKRY - osoba referująca przedstawiciel Centrali Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. Sprawy różne i wolne wnioski. https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Ochota/Rada_2018_2023/posiedzenia_komisji/Komisja_Polityki_Przestrzennej_Gospodarki_Komunalnej/default.htm https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Ochota/Rada_2018_2023/posiedzenia_komisji/Komisja_Oswiaty_Wychowania_i_Sportu/default.htm

 • WRZ
  24

  Konkurs nr 10-2021 na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

  Konkurs nr 10-2021 na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

 • WRZ
  23

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - ul. Dickensa

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - ul. Dickensa