Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Ochota na Tenis Stołowy

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  OSiR Ochota przygotował propozycję dla miłośników Tenisa Stołowego. W dniu 1 października 2021r. (piątek) w Hali Sportowej OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37b zostaną uruchomione zorganizowane zajęcia Tenisa Stołowego. Będą prowadzone przez wykfalifikowaną kadrę instruktorską. Jest to idealna okazja zarówno dla osób „stawiających pierwsze kroki” jak i chcących podnieść poziom swoich umiejętności. Zajęcia będą prowadzone do dnia 17 grudnia 2021r., każdorazowo w poniedziałki w...

 • Gimnastyka dla Seniorów

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i w trosce o naszych ochockich Seniorów rozpoczynamy kolejne zajęcia. Od 4.10-9.12.2021 r. zapraszamy na „Gimnastykę dla Seniorów”. Od poniedziałku do czwartku, zawsze o godz. 9.30 ćwiczymy w Domach Kultury: poniedziałek, Ośrodek Kultury Ochoty ul. Radomska13/21, sala widowiskowa wtorek i środa, Dom Kultury Rakowiec, ul. Wiślicka 8, sala taneczna czwartek, Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, sala nr 24 WSTĘP WOLNY! Decyduje kolejność zgłoszeń!...

 • Pogotowie lekcyjne

  Następne wydarzenia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

  W ramach lokalnego systemu wsparcia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa Ochota prowadzi m.in. pomoc w nauce

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAR
  04

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie

  PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 4 marca 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA nbsp Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie, ul. M. Reja 1 nbsp Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. wnbspsprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.nbspU.nbsppoz.nbsp1597 oraz z 2019 r. poz. 1661). Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły; życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albonbsp stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albonbsp stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:nbsp imię (imiona) i nazwisko,nbsp datę i miejsce urodzenia,nbsp obywatelstwo,nbsp miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa wnbsplit.nbspb: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich nbsplub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,nbspz zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnegonbspz zakresu zarządzania oświatą, w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:nbsp dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawienbspz dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lubnbsp dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lubnbsp dokumentu potwierdzającegonbsp prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłegonbsp języka polskiego, poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracynbspna stanowisku kierowniczym, oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanienbspnbspo przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,nbsp oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiemnbspza umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,nbsp oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanychnbspz dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.nbspU.nbspznbsp2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284), oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentównbsp(Dz. U. z 2020 r. poz.nbsp306, 284 i 322),nbsp poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, wnbspprzypadku nauczyciela inbspnauczyciela akademickiego - oświadczenie,nbspże kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, onbspktórej mowanbspw art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym inbspnaucenbsp(Dz. U. z 2020 r. poz.nbsp85, 374 i 695 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnychnbspi korzysta z pełni praw publicznych. 3. Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy, ul. Radomska 13/21, tel. 22 822-04-17 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu inbspadresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę inbspadres placówki, której konkurs dotyczy) wnbspterminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy - www.eto.um.warszawa.pl, na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - www.urzadochota.waw.pl nbsp 4. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albonbsppodpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty. nbsp Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 tj.). nbsp Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa wnbsppkt. 2 lit. d-g, k i l. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta m.st.nbspWarszawy. nbsp O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. nbspz up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY /-/ Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji

 • LUT
  08

  Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

  Fundacja Bank Ochrony Środowiska zaprasza szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe do wzięcia udziału w konkursie upowszechniania wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych, sposobu ich pielęgnacji oraz stworzenie z nimi mini sadów na ogólnodostępnym terenie. Szkoły, które stworzą najlepsze projekty mini sadów owocowych, otrzymają od fundacji granty na zakup starych odmian czereśni i materiałów potrzebnych do pracy. Projekty mini sadów można przesyłać do 5 marca 2021 roku. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.tradycyjnysad.pl

 • STY
  20

  Sprostowanie do ogłoszenia z 14.01.2021

  SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 14 stycznia 2021 r. nbsp OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56. nbsp Tytuł ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora otrzymuje brzmienie: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 14 stycznia 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 50/54. Sprostowanie należy umieścić na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy - www.eto.um.warszawa.pl na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - www.urzadochota.waw.pl nbsp z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY /-/ Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji