Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

Brak wydarzeń

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • KWI
  13

  Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

  Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Premia pielęgnacyjna to zryczałtowana płatność, przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m. in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw przez zwierzynę. Jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha. Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest corocznie przez 12 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las, a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha. Beneficjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, którzy w latach 2015-2020: złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy, wykonali zalesienie, złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem złożonym przez nadleśniczego. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. ARMR będzie przyjmowała wnioski także w ciągu 25 dni po upływie tego terminu, czyli do 11 czerwca 2021 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia przyznana premia będzie pomniejszono 1 proc. Więcej informacji na https://www.arimr.gov.pl/stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

 • KWI
  12

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z: nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz mediacji. Koszty udzielania takiej pomocy są pokrywane ze skarbu państwa. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje przysługują osobie uprawnionej, tzn.: osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej, również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. (Uwaga ! W czasie epidemii w kontakcie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. przez telefon, e-maila, wideorozmowę - osoba uprawniona nie ma obowiązku składania oświadczenia). Pomoc prawna jest udzielana przez prawników, z reguły adwokatów lub radców prawnych. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatna mediacja – udzielana jest przez specjalistów i kierowana jest do osób, które są zainteresowane polubowny rozwiązaniem sporu, czyli chcą dojść do porozumienia z inną osobą (np. z wierzycielem, członkiem rodziny) bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Z uwagi na trwający stan epidemii praca punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie stacjonarnej tj. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota mieszczącego się przy ul. Białobrzeskiej 26, została zwieszona do odwołania. W związku z powyższym każda osoba uprawniona może skorzystać z pomocy w formie komunikacji na odległość tj. poprzez: telefon, wideorozmowę, lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (komunikatora internetowego). Jak można skorzystać z pomocy? należy skontaktować się z konsultantem pod numerem 19115 i poprosić o umówienie na telefoniczną poradę prawną lub obywatelską, wysłać maila z prośbą o mailową lub telefoniczną poradę - dla Dzielnicy Ochota obowiązują następujące adresy e-mail: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA : nppar9ochota@um.warszawa.pl NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE: nppngo10ochota@um.warszawa.pl Szczegółowy wykaz adresów mailowych i harmonogram pracy punktów znajduje się na stronie: nowa.um.warszawa.pl/nieodplatna-pomoc-prawna

 • KWI
  02

  Dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych

  Działkowcy mogą starać się o środki na budowę, przebudowę czy modernizację infrastruktury ogrodowej – na przykład dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni. Kupowane mogą być również sprzęty do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek. Dotacja może być także przeznaczona na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia. Chodzi m.in. o utrzymanie istniejących zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych oraz budowę systemów deszczowych. Ale można także zmienić aranżację lub zrewitalizować teren zielony. Szczegóły naboru na stronie internetowej europa.um.warszawa.pl.