Deklaracja dostępności Serwisu Informacyjnego Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Informacyjnego Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy;
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku;
Treści zewnętrzne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Smirnow
 • E-mail: ksmirnow@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 98 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17A

Siedziba:

 • Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
 • Wydziału Budżetowo - Księgowego dla Dzielnicy
 • Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
 • Wydziału Kadr dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy
 • Wydziału Informatyki dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Zarządu Dzielnicy
 • Wydziału Prawnego dla Dzielnicy
 • Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
 • Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Urzędu Stanu Cywilnego

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Tarczyńska 21

Siedziba:

 • Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy
 • Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
 • Wydziału Architektury i Budownictwa

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Radomska 13/21

Siedziba:

 • Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy
 • Wydziału Kultury dla Dzielnicy

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 26

Siedziba:

 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Pawińskiego 30

Siedziba:

 • Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy
 • Wydziału Ochrony Środowiska
 • Zespołu Sportu i Rekreacji
 • Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane naszym odwiedzającym.

Opis sposobu dojazdu do budynku głównego - budynek przy ul. Grójeckiej 17a.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Pieszo

Dojścia piesze są od ulic Grójeckiej, Niemcewicza, Tarczyńskiej i Dalekiej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, betonowe blokady przejazdu. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Autobusem

Najbliższy przystanek autobusowy: ul. Grójecka (pl. Narutowicza 02): 517, 157, 191, 521 znajduje się w odległości około 300 m. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się 50 m od urzędu na ul. Grójeckiej:1, 7, 9, 14, 25.

Samochodem

Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu ul. Grójecka 17a oraz od strony drugiego wejścia od ul. Tarczyńskiej.

Taksówką

Najbliższy postój taksówek znajduje się na placu Zawiszy, w odległości około 500 m od wejścia do Urzędu.

Wejście do budynku i obszar kontroli

Dojście do urzędu od strony ul. Grójeckiej

Schody bez poręczy, podjazd dla wózków. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

Wejście od ul. Tarczyńskiej

Winda dla osób z niepełnosprawnością, schody z obustronną poręczą. Wejście jest wyposażone w normalne drzwi o szerokości 90 cm. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, plan tyflograficzny znajduje się na prawo, przy wejściu.

Punkt informacyjny

Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. Można tam skorzystać z tłumacza języka migowego. Na parterze znajdują się stanowiska obsługi klientów.

Komunikacja wewnętrzna

Korytarze

Dostęp do korytarzy jak i pięter budynku (oprócz I piętra) objęty jest kontrolą dostępu. Wejście możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki w stanowisku kancelaryjnym mieszczącym się po lewej stronie od wind.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Oznaczenia brajlowskie umieszczone są w następujących miejscach urzędu: przed wejściem od ulicy Grójeckiej (plan tyflograficzny); w sali obsługi Wydziału Obsługi Mieszkańców (plan tyflograficzny, oznaczenie kas i toalet), Wydział Obsługi Rady  gabinety Burmistrza i Zastępców. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z wind.

Schody

Główna klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w centralnej części budynku. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Klatki ewakuacyjne poboczne umiejscowione są w skrzydłach budynku i są ograniczone kontrolą dostępu.

Windy

2 windy przestronne znajdują się w strefie bez ograniczonego dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Windy posiadają komunikaty dźwiękowe o numerze piętra.

Dostosowania

W przestrzeni obsługi klienta na parterze znajdują się:

 • plan tyflograficzny
 • petla indokcyjna
 • komputer dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostęp do tłumacza PJM jest w informacji na parterze.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po lewej stronie przy wejściu głównym do budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące:
Zmiana wielkości czcionki;
Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne jest 24/7:
tel 19115,
e-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/(link otwiera się w nowej karcie)
Bezpłatna aplikacja 19115
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie)
Na stronie 19115 jest możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz usłudze tłumacza migowego można znaleźć również na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-urzedu-1 (link otwiera się w nowej karcie)
Dostęp alternatywny można uzyskać kontaktując się z „Miejskim Centrum Kontaktu 19115”.
Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4).Można również zarejestrować w 19115 wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. Zarejestrowany wniosek jest przekazywany do właściciela treści.