null

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZARZĄDZENIE NR 326/2021

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 4 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 i z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury Ochoty w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem zamieszczenia treści ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 3.2. Oferty należy składać na adres wskazany w załączniku do niniejszego zarządzenia w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konkursowego.

§ 4. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Ochoty oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury Ochoty, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z  up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Aldona Machnowska-Góra

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy