null

Wykonanie dozowników na worki na psie odchody z logo dzielnicy Ochota.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający - Miasto Stateczne Warszawa Dzielnica Ochota, w imieniu którego postepowanie prowadzi Burmistrz Dzielnicy Ochota - Dorota Stegienka

Adres: 02-021 Warszawa,

ul. Grójecka 17a, Tel. 22 443 96 01

Regon: 015259640, NIP: 525-22-48-481

 

Zaprasza do złożenia ofert na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dozowników na worki na psie odchody z logo dzielnicy Ochota.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gadżetów w postaci dozowników wielokrotnego użytku na worki na psie odchody przytwierdzanych do ściany  wraz z miesięcznym (min. 1000 szt.) zapasem woreczków biodegradowalnych dołączonych do każdego dozownika . W cenie ofertowej brutto każdego dozownika Wykonawca uwzględni podatek, zysk oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przede wszystkim koszt: produkcji, wykonania logo Urzędu Dzielnicy Ochota na każdym dozowniku, transportu z wniesieniem. Zamawiający przewiduje zamówić 92 sztuki dozowników.

 1.  Termin i miejsce realizacji zadania:

Do dnia 28 września 2022 r. Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 1. Warunki płatności:

Płatność będzie realizowana po zakończeniu realizacji zadania: w październiku 2022 r.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta powinna zawierać ceny brutto w PLN.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  niezalenie od wyników postepowania.
 3. Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik  nr 1 do Zapytania ofertowego (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie informacje  wymagane przez Zamawiającego).

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Jako kryterium wyboru przyjęto najniższą cenę brutto.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: srosa@um.warszawa.pl. W tytule maila należy wpisać: Oferta na dozowniki.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami  w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 4. Oferty złożone po terminie będą odrzucone.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Sylwia Rosa nr  tel. 22 443 96 80

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty,
 2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
do 130 000 zł
Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
19.08.2022 14:50
Termin składania ofert
26.08.2022 10:00

Załączniki:

Zamówienia

Filtry