null

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

adres do korespondencji - ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa
adres siedziby: ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
e-mail: ochota.wsz@um.warszawa.pl

 

Sekretariat
tel. (22) 443 98 65

Naczelnik Wydziału

Mirosław Starzyński
tel. (22) 443 98 56
email: miroslaw.starzynski@um.warszawa.pl

Kontakt:

przyjęcia interesantów Referatu  Świadczeń odbywają się po ówczesnym umówieniu się na wizytę pod nr telefonu 22 443 98 80

 • Referat Profilaktyki:
  Agnieszka Wołk – Pomaska – Kierownik Referatu
  tel. (22) 443 98 73, 443, 98 74, 443 98 75, 443 98 76
  e-mail: awolk@um.warszawa.pl

Godziny pracy:  

 • Poniedziałek: 8.00-18.00
 • Wtorek-Piątek: 8.00-16.00

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o charakterze lokalnym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek;
 2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia;
 3. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025, w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, a w tym:
  • obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzielnicowego Zespołu Ochota
  • współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  • opracowywanie i realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień;
  • opracowywanie i realizacja lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U., z 2023 r., poz. 390, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U., z 2023 r., poz. 1300) – zwaną dalej ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 7. wypłacanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją wojewody województwa;
 8. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 9. wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych postępowaniach;
 10. przekazywanie danych do biura informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru;
 11. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 12. realizacja zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., z 2023 r., poz. 571) – zwaną dalej ustawą działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U., z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą o pomocy społecznej, dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z podmiotami wymienionymi w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, działającymi na obszarze Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom i podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez Dzielnicę, w tym zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
  • ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
  • przyjmowanie ofert realizacji zadań,
  • powoływanie zespołów do spraw opiniowania ofert,
  • wybór ofert,
  • zawieranie umów na realizację zadań,
  • dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań;
 13. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz innymi instytucjami w ramach realizacji zadań;

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów rzeczowo finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności;
 2. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności tych jednostek;
 3. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek.