null

Wydział kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wydział Kultury
Naczelnik Kinga Wiśniewska
tel.: tel.: 22 443 98 24, 22 443 98 25, 22 443 98 26
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
tel.: tel.: 22 443 98 24, 22 443 98 25, 22 443 98 26
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 

 1. Nadzór nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wydziału.
 3. Prowadzenie rejestru instytucji kultury, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu.
 4. Monitoring nad przekazywaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia działalności przez instytucje kultury, w tym sprawozdawczości, z wyłączeniem instytucji nadzorowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu.
 5. Organizowanie imprez kulturalnych.
 6. Animacja działań kulturalnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci, a w szczególności: opieka nad pomnikami, rzeźbami oraz innymi miejscami pamięci narodowej położonymi na terenie Dzielnicy - kultywowanie pamięci o wydarzeniach/osobach, których te miejsca dotyczą oraz prowadzenie ewidencji tych obiektów; występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej, położonego na obszarze Dzielnicy; prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Opiekunami Miejsc Pamięci Narodowej.
 8. Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie Dzielnicy.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organizatora względem instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, położonych na obszarze Dzielnicy i niezaliczonych do instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek, a w szczególności: prowadzenie ksiąg rejestrowych tych instytucji; zatwierdzanie pod względem merytorycznym rocznych sprawozdań instytucji kultury; przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności instytucji kultury.
 10. Opiniowanie i wnioskowanie o przyznanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy.
 11. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.