null

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Siedziba i dane kontaktowe Wydziału:

ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
tel. 22 443 96 70, 22 443 96 72
e-mail: ochota.wdg@um.warszawa.pl 

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 8:00 - 18:00 (do godz. 18:00 obsługa w zakresie CEIDG);
 • Wtorek - piątek 8:00 - 16:00.

Naczelnik:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Magdalena Buczak (detal) tel. 22 443 96 76; e-mail: mbuczak@um.warszawa.pl; 
 • Aneta Jarosz (gastronomia) tel. 22 443 96 75, e-mail: ankrolak@um.warszawa.pl;
 • Radosław Dmitruk (zezwolenia jednorazowe) tel. 22 443 96 72, e-mail: rdmitruk@um.warszawa.pl.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

 • Bartosz Sołtysiak (I speak English) tel. 22 443 96 77, e-mail: basoltysiak@um.warszawa.pl
 • Marta Zielińska tel. 22 443 96 73, e-mail: mazielinska@um.warszawa.pl;
 • Julitta Pachała-Wrońska (I speak English) tel. 22 443 96 74, e-mail: jpachala@um.warszawa.pl.

Udostępnianie obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych oraz handlu obwoźnego:

 • Radosław Dmitruk tel. 22 443 96 72, e-mail: rdmitruk@um.warszawa.pl

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne i ewidencja pól biwakowych:

 • Natalia Zabłotna tel. 22 443 96 70, e-mail: nzablotna@um.warszawa.pl.

 

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ochota należy w szczególności:

 1. ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych, także wspólników spółek cywilnych;
 2. udostępnianie danych zawartych w zarchiwizowanej dokumentacji (rejestry, akta osobowe) dotyczącej działalności gospodarczej;
 3. wykonywanie całokształtu zadań w sprawach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przewidzianych ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do realizacji przez gminy;
 4. prowadzenie ewidencji – zlokalizowanych na terenie Dzielnicy – pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 5. realizacja zadań obejmujących funkcjonowanie handlu obwoźnego, obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych oraz targów gastronomicznych przypisanych imiennie koordynatorowi do tych spraw;
 6. bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Dzielnicy we wszystkich sprawach z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;
 7. realizacja – wpisującego się w Strategię #Warszawa2030 – projektu „Nawigator Przedsiębiorcy”, zdefiniowanego jako spersonalizowana i otwarta wizerunkowo i komunikacyjnie usługa wsparcia informacyjnego przyszłych oraz obecnych przedsiębiorców;
 8. przekazywanie do biura właściwego do spraw rozwoju gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; przygotowywanie i doręczanie bieżących i cyklicznych sprawozdań, zestawień i informacji zbiorczych z zakresu zadań Wydziału;
 9. archiwizowanie – według obowiązujących reguł w tym zakresie – dokumentacji generowanej w poszczególnych segmentach tematycznych działania Wydziału;
 10. opracowywanie i udostępnianie – na wniosek właściwych organów administracji publicznej – informacji i zestawień danych dotyczących zadań objętych zakresem działalności Wydziału;
 11. realizowanie zadań wskazanych przez Zarząd Dzielnicy, nie będących stałym obowiązkiem Wydziału, lecz wynikających z potrzeb funkcjonowania Urzędu Dzielnicy, ze zdarzeń losowych lub zadań uzasadnionych szczególnymi sytuacjami i potrzebami Mieszkańców Dzielnicy.