null

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 


Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, przeznaczonym dla 60 dorosłych osób.

Prowadzi działalność w dwóch miejscach:

- ŚDS „Pod Skrzydłami” typ A przy ul. Grójeckiej 109, tel. 22 8952761 lub 511 854 395, e-mail: podskrzydlami@sdsochota.waw.pl

dla 30 osób przewlekle chorujących psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego,

- ŚDS „Pod Skrzydłami” typ B przy ul. Nowogrodzkiej 75 (wejście od ul. Koszykowej), tel. 22 6292533 lub 511 854 413, e-mail: sdsb@sdsochota.waw.pl

dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

ŚDS „Pod Skrzydłami” jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, przy czym w ŚDS typ B przy ul. Nowogrodzkiej 75 są dyżury od 7.30 do 8.00 oraz od 16.00 do 16.30.

Usługi świadczone w ŚDS „Pod Skrzydłami” przyznawane są decyzją administracyjną wydaną przez OPS Dzielnicy Ochota po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego oraz przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego,

wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją

o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Usługi ŚDS „Pod Skrzydłami” adresowane są przede wszystkim dla mieszkańców M.St. Warszawy. Uczestnikami zajęć mogą być także mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

Celem działalności Środowiskowego Domu samopomocy "Pod Skrzydłami" jest:

1. organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2. przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku,

3. kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" zapewnia następujące usługi:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej,

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

4) poradnictwo psychologiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,

4) poradnictwo psychologiczne,

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,

7) niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy tj. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu,

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

9) całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika,

10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

W czasie pobytu w ŚDS uczestnicy korzystają z wszelkich dostępnych form zajęć, zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.

ŚDS umożliwia uczestnikom również spożywanie gorącego posiłku przyznanego decyzją administracyjną w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

W ŚDS typ A przy ul. Grójeckiej 109 prowadzona jest grupa wsparcia dla rodzin/opiekunów osób chorujących psychicznie, spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu we wtorki od 16.00 do 18.00 (konkretny dzień w danym miesiącu do ustalenia pod numerem telefonu: 22 895 27 61). Spotkania dedykowane są wszystkim osobom potrzebującym wsparcia w związku z chorobą psychiczną bliskiej osoby.

Załączniki: