null

Samochód osobowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota

ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność m.st. Warszawy, przeprowadzany na podstawie Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy  z dnia 12.12.2017 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy, zmienionego Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.05.2019 r.

Przedmiotem postępowania przetargowego prowadzonego przez Komisję Przetargową w Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 21, 02-021 Warszawa  jest:

Samochód osobowy

 • marka: Skoda
 • model:  Octavia 1.8T FSI Ambiente
 • nr rej: WI5151G
 • rok produkcji: 2007
 • data pierwszej rejestracji: 05.09.2007
 • przebieg: 148 835km
 • rodzaj nadwozia: SEDAN
 • pojemność/moc silnika: 1798cm3 /118kW
 • numer identyfikacyjny VIN: TMBCK212282042525

Cena wywoławcza: 11.100 brutto

Samochód można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym na parkingu Urzędu Dzielnicy Ochota przy  ul. Tarczyńskiej 21, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

Osoby do kontaktu:

Zbigniew Landowski   tel. 510 205 500,

Jarosław Jabrzemski  tel. 510 205 499.

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

   1. Wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa, nr 17 1030 1508 0000 0005 5002 4101, przed złożeniem oferty.

   2. Złożenie podpisanej oferty

2. Oferta:

   1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim według wzoru formularza stanowiącego Załącznik do Zarządzenia oraz powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu lub adres e-mail,

b) dokładne określenie pojazdu, którego dotyczy umożliwiające jego precyzyjną  identyfikację

c) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty ( gotówka, przelew)

d) oświadczenie Oferenta, iż znany jest mu stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem oferty i że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do m.st. Warszawy z tytułu ewentualnych wad ukrytych

e) kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz określić sposób jego zwrotu (przelew na rachunek wskazany w ofercie)

f) oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu przetargu

g) dokument pełnomocnictwa w oryginale lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię (jeżeli oferent reprezentowany jest w przetargu przez pełnomocnika).

2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem Oferenta lub jego pełnomocnika.

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

4. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta oraz określenie samochodu, którego dotyczy.

3. Miejsce składania ofert:

   1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w kancelarii Wydziału Obsługi Mieszkańców, przy ul. Grójeckiej 17a, 02-021 Warszawa.

   2. W przypadku ofert składanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

   3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

   4. Oferta nie zostanie zakwalifikowana do części niejawnej i zostanie odrzucona, jeżeli:

      a) jest niezgodna z treścią Ogłoszenia lub treścią Zarządzenia,

      b) nie została podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania,

      c) jest nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

      d) została złożona w niewłaściwym miejscu

      e) została złożona przez oferenta, który nie wniósł wymaganego wadium,

    f) została złożona po wyznaczonym terminie – w takim przypadku oferta podlega zwrotowi bez jej otwierania, chyba że na kopercie z ofertą nie została zamieszczona nazwa i adres oferenta. W takim przypadku dokonuje się otwarcia koperty w celu uzyskania danych umożliwiających zwrot oferty do oferenta lub uzyskanie informacji na jakie konto należy zwrócić wpłacone wadium,

      g) pozbawiona jest wymaganych załączników, wskazanych w Ogłoszeniu,

      h) wskazuje cenę nabycia niższą od ceny wywoławczej.

4. Termin składania i otwarcia ofert:    

 1. Oferty należy składać do 16.08.2021r.
 2. Termin otwarcia ofert: 17.08.2021r. o godz. 12:00

5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 17a, 02-021 Warszawa w sali nr 120 (I piętro).

6. Przetarg wygrywa Oferent, który złoży ważną ofertę oraz zaoferuje najwyższą cenę nabycia.

7. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o jego wynikach.

Komunikat o rozstrzygnięciu przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota przy Grójeckiej 17a, 02-021 Warszawa (na parterze) oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu. Komunikat będzie zawierał informacje o kwocie za jaką został sprzedany samochód lub o unieważnieniu przetargu.

8. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.

9. Zapłata  ceny przez nabywcę winna być dokonana w terminie do 5 dni roboczych od dnia wystawienia faktury (faktura będzie wystawiona nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na rachunek bankowy nr 17 1030 1508 0000 0005 5002 4004. Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu środków płatniczych na wskazany w umowie sprzedaży rachunek bankowy   Informujemy, że wystawiona faktura nie będzie zawierała podatku VAT.

10. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia przetargu.

11. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany nabywcy za pokwitowaniem, w terminie do 5 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty całości zaoferowanej ceny nabycia.

12. Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie wpłaci do organizatora konkursu na jego rachunek bankowy zadeklarowanej kwoty w terminie, bądź uchyli się od zawarcia umowy, straci prawo do nabycia wylicytowanego samochodu oraz wpłaconego wadium, które w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi, a komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu kolejnemu oferentowi, który przedłożył najwyższą w kolejności propozycję cenową.

13. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu przelewem na konto wskazane przez uczestnika.

14. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte przedmiotu przetargu.

15. Organizator zastrzega sobie zmiany niniejszego ogłoszenia, odwołania przetargu, przesunięcia jego terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W razie odwołania przetargu oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

16. Kwestie nieuwzględnione w niniejszym ogłoszeniu reguluje Zarządzenie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

17. Treść Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy  z dnia 12.12.2017 r.  dostępna jest pod linkiem: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/05A8A7B0-7F64-49CE-AFD4-5958C6AC5C52.frameless.htm.

Zarówno Zarządzenie jak i formularz ofertowy może być wydany Oferentowi w postaci papierowej w Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, przy ul. Tarczyńskiej 21.

18. W związku z realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

   1. Administratorem danych osobowych Oferenta przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

   2. Jeśli Oferent ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących mu uprawnień, może skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

   3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza dane osobowe Oferenta na podstawie udzielonej zgody.

   4. Dane osobowe Oferenta przetwarzane są w celu/celach przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność m.st. Warszawy.

   5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej. W zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

   b) inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

   6. Dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

   7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Oferenta przysługują mu następujące uprawnienia:

   a) prawo dostępu  do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

   c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba , której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

–  osoba, której dane dotyczą, wniosła przeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Oferenta, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter  wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, Oferentowi nie przysługuje prawo do przenoszenia danych.

   8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy danych osobowych Oferenta, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

   9. Podanie przez Oferenta danych osobowych jest dobrowolne.

 10. Dane osobowe Oferenta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Komisja Przetargowa w składzie:

Monika Szczudłowska – Przewodnicząca  Komisji

Witold Olender – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Zbigniew Landowski – Członek Komisji

Jarosław Jabrzemski – Członek Komisji

Dorota Brodowska – Sekretarz Komisji

Status
Aktualne
Zamawiający
Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
do 130 000 zł
Tryb
Zaproszenie do składania ofert
Data zamieszczenia
09.08.2021 00:00
Termin składania ofert
16.08.2021 23:59

Zamówienia

Filtry