null

Referat świadczeń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

e-mail: ochota.wsz@um.warszawa.pl
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
tel.: 22 443 98 80

Referat Świadczeń w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia udziela informacji oraz pomocy przy ustalaniu prawa do następujących świadczeń:

 1. Dodatek osłonowy
 2. Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny-nowy okres świadczeniowy (2022/2023)
 3. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 4. Zasiłek pielęgnacyjny
 5. Świadczenie pielęgnacyjne (z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)
 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 7. Zasiłek dla opiekuna
 8. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
 9. Świadczenie rodzicielskie
 10. Fundusz alimentacyjny
 11. Świadczenie „Za życiem”
 12. Karta Dużej Rodziny

Harmonogram wypłat świadczeń w 2022 r.

 

Do zakresu zadań Referatu Świadczeń dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustalania prawa do świadczeń, zgodnie z przyjętym podziałem, w tym:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustalania prawa do wnioskowanych  świadczeń leżących w kompetencji wydziału,
 2. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień i pism w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 3. weryfikacja uprawnień wynikających ze zmiany sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych,
 4. weryfikacja uprawnień i przygotowanie dokumentacji do organów odwoławczych,
 5. prowadzenie postępowania w sprawach o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń,
 6. współpraca z instytucjami realizującymi wypłatę świadczeń, z urzędami pracy, urzędami skarbowymi, komornikami sądowymi, sądami, prokuraturą, policją, zakładem ubezpieczeń społecznych oraz z innymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zleconych zadań;
 1. prowadzenie obsługi bezpośredniej klientów wydziału;
 2. przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym sporządzanie list wypłat, ich realizacja i rozliczanie, 
 3. podejmowanie czynności związanych z rozliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
 4. księgowanie wpłat komorników sądowych, dłużników alimentacyjnych i innych osób zobowiązanych do zwrotu, 
 5. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie nienależnie pobranych świadczeń,  w tym wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych,
 6.  współpraca z biurem właściwym do spraw pomocy i projektów społecznych oraz Wydziałem Budżetowo – Księgowym,
 7. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 9. opracowywanie decyzji w sprawie udzielenia ulg, odroczenia terminów płatności i rozkładania raty w spłacie zobowiązań dłużników alimentacyjnych i osób posiadających nienależnie pobrane świadczenia;
 10. podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskutecznej egzekucji, w tym przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do aktywizacji zawodowej, w tym do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy, informowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadku braku współpracy dłużnika alimentacyjnego składanie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w przepisach Kodeksu Karnego oraz kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
 11. wnioskowanie do Wydziału Prawnego w sprawie wytaczania powództw o zwrot należności na podstawie art. 405 Kodeksu cywilnego oraz o występowanie w sprawach zażaleń na postanowienia prokuratury umarzające postępowania lub odmawiające wszczęcia postępowań w sprawach, w których wydział wnioskował do Prokuratury.