null

Referat świadczeń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

e-mail: ochota.wsz@um.warszawa.pl
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa
tel.: 22 443 98 80

Ważne informacje!

Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny-nowy okres świadczeniowy (2023/2024)

Referat Świadczeń w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia udziela informacji oraz pomocy przy ustalaniu prawa do następujących świadczeń:

 1. Dodatek gazowy
 2. Dodatek elektryczny
 3. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 4. Zasiłek pielęgnacyjny
 5. Świadczenie pielęgnacyjne (z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)
 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
 8. Świadczenie rodzicielskie
 9. Fundusz alimentacyjny
 10. Świadczenie „Za życiem”
 11. Karta Dużej Rodziny

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, OPIEKUŃCZYCH I Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2023 r.

 

Dzień wypłaty

18 stycznia

20 lutego

22 marca

19 kwietnia

19 maja

20 czerwca

20 lipca

21 sierpnia

19 września

20 października

20 listopada

18 grudnia

 

Do zakresu zadań Referatu Świadczeń dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustalania prawa do świadczeń, zgodnie z przyjętym podziałem, w tym:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustalania prawa do wnioskowanych  świadczeń leżących w kompetencji wydziału,
 2. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień i pism w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych,
 3. weryfikacja uprawnień wynikających ze zmiany sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych,
 4. weryfikacja uprawnień i przygotowanie dokumentacji do organów odwoławczych,
 5. prowadzenie postępowania w sprawach o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń,
 6. współpraca z instytucjami realizującymi wypłatę świadczeń, z urzędami pracy, urzędami skarbowymi, komornikami sądowymi, sądami, prokuraturą, policją, zakładem ubezpieczeń społecznych oraz z innymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zleconych zadań;
 1. prowadzenie obsługi bezpośredniej klientów wydziału;
 2. przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym sporządzanie list wypłat, ich realizacja i rozliczanie, 
 3. podejmowanie czynności związanych z rozliczaniem i odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
 4. księgowanie wpłat komorników sądowych, dłużników alimentacyjnych i innych osób zobowiązanych do zwrotu, 
 5. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie nienależnie pobranych świadczeń,  w tym wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych,
 6.  współpraca z biurem właściwym do spraw pomocy i projektów społecznych oraz Wydziałem Budżetowo – Księgowym,
 7. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
 9. opracowywanie decyzji w sprawie udzielenia ulg, odroczenia terminów płatności i rozkładania raty w spłacie zobowiązań dłużników alimentacyjnych i osób posiadających nienależnie pobrane świadczenia;
 10. podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskutecznej egzekucji, w tym przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do aktywizacji zawodowej, w tym do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy, informowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadku braku współpracy dłużnika alimentacyjnego składanie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w przepisach Kodeksu Karnego oraz kierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika.