null

Procedura rezerwowania terenu parków Dzielnicy Ochota (z wyłączeniem pola Mokotowskiego)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Procedura rezerwowania terminów na organizację imprez plenerowych niemasowych na gruntach parków i skwerów na terenie Dzielnicy Ochota z wyłączeniem parku im. Józefa Piłsudskiego – pole Mokotowskie oraz zawierania umów na okazjonalne zajęcie terenów pod imprezy niemasowe plenerowe, na okres nie dłuższy niż 30 dni. *

Osoba prawna, osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna m.st. Warszawy nieposiadająca osobowości prawnej, komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy, rezerwuje w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy termin wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji imprezy na terenie parku lub/i skweru położonych na gruntach stanowiących własność m.st. Warszawy.

W celu dokonania rezerwacji terminu imprezy w danej lokalizacji należy wypełnić „Wniosek o rezerwację terminu imprezy” stanowiący załącznik do niniejszej procedury  oraz zaznaczyć na mapie lokalizację imprezy (mapa Parku Szczęśliwickiego, Parku Wielkopolski, Parku Zachodniego i Parku im. Zasława Malickiego stanowią załączniki do niniejszej procedury). Wniosek wraz z mapą z zaznaczoną lokalizacją imprezy należy przesłać na adres e-mail: ochota.wku@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Radomska 13/21 w Warszawie (godziny pracy Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00) bądź wysłać pocztą na adres ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa.

Możliwa jest rezerwacja z maksymalnie rocznym wyprzedzeniem.

Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy potwierdza w ciągu 5 dni roboczych (liczonych od dnia wpływu do Wydziału Kultury) rezerwację terminu w danej lokalizacji drogą mailową lub pocztą lub bezpośrednio przy złożeniu kompletnego „Wniosku o rezerwację terminu imprezy” dostarczonego osobiście w zależności od tego w jakiej formie wpłynął do Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy wniosek z mapą. Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy informuje Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o dokonaniu rezerwacji terminu imprezy przez Wnioskodawcę w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia do Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy kompletnego „Wniosku o rezerwację terminu imprezy” wraz z mapą z zaznaczoną lokalizacją imprezy, z wyłączeniem wniosków składanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, nieposiadające osobowości prawnej, komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy.

Osoby prawne, osoby fizyczne, osoby prawne m.st. Warszawy kontynuują przedmiotową procedurę w celu zawarcia umowy na okazjonalne zajęcie terenów pod imprezy  niemasowe plenerowe na okres nie dłuższy niż 30 dni. Wnioskodawca składa w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia z Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o dostępności terminu na realizację imprezy w danej lokalizacji   w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy kompletny „Wniosek o czasowe zajęcie terenu pod imprezę plenerową” wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszej procedury (adresowany do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy). Kompletny „Wniosek o czasowe zajęcie terenu pod imprezę plenerową” wszczyna procedurę dotyczącą  zawarcia umowy na okazjonalne zajęcie terenu.

Jeżeli w ciągu ww. 10 dni roboczych do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy nie wpłynie kompletny „Wniosek o czasowe zajęcie terenu pod imprezę plenerową” rezerwacja terminu imprezy zostanie anulowana przez Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota   m.st. Warszawy informuje Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o niewpłynięciu w terminie „Wniosku o czasowe zajęcie terenu pod imprezę plenerową” w formie pisemnej w ciągu 30 dni roboczych. Następnie Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy informuje Wnioskodawcę o anulowaniu rezerwacji terminu imprezy w ciągu 5 dni roboczych.

Procedurę zawarcia umowy na okazjonalne zajęcie terenu pod imprezę plenerowąwszczyna złożenie kompletnego „Wniosku o czasowe zajęcie terenu pod imprezę plenerową”. Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy występuje o opinie do stosownych jednostek/komórek organizacyjnych,  w tym m.in.:

 • Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
 • Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
 • Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ochotam.st. Warszawy

W toku postępowania Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy może zażądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki czasowego zajęcia terenu.

Następnie Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przekazuje sprawę na posiedzenie Zarządu Dzielnicy Ochota w celu ostatecznego zaopiniowania przez Zarząd Dzielnicy Ochota zasadności zawarcia umowy. Protokół z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Ochota z opinią przekazywany jest do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dzielnicy Ochota,  Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy formułuje umowę o czasowe zajęcie terenu i podpisuje ją z Wnioskodawcą. Kserokopia umowy przekazywana jest przez Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy do wiadomości Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz do Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Warunki przekazania terenu określa umowa o czasowe zajęcie terenu. Przekazanie terenu wymaga formy protokołu zdawczo – odbiorczego. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisuje   przedstawiciel Wnioskodawcy oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy, przy udziale przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy.

Po zakończeniu imprezy, stosownie do zapisów umowy następuje protokolarny odbiór terenu. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisuje przedstawiciel Wnioskodawcy oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy, przy udziale przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy.

Czas realizacji procedury wynosi do 90 dni liczonych od momentu złożenia kompletnego „Wniosku o czasowe zajęcie terenu pod imprezę plenerową”.

Załączniki do wniosku o rezerwację terminu imprezy składane do Wydziału Kultury:

 • wzór wniosku o rezerwację terminu imprezy,
 • mapa Parku Szczęśliwickiego,
 • mapa Parku Wielkopolski,
 • mapa Parku im. Pięciu Sióstr,
 • mapa Parku im. Zasława Malickiego,

Załączniki do wniosku o czasowe zajęcie terenu pod imprezę plenerową składane do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy:

 • wzór wniosku o czasowe zajęcie terenu,
 • wzór oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo imprezy,
 • wzór oświadczenia dot. charakteru imprezy (impreza niemasowa),
 • wzór oświadczenia dot. charakteru imprezy (impreza masowa),
 • 2 egzemplarze oryginalnej mapy zasadniczej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Sandomierska 12 Warszawa (wraz z zaznaczonymi naniesieniami i terenem niezbędnym do korzystania z nich oraz montażu i demontażu (skala 1:500, w miarę możliwości  format A4 lub A3),
 • Harmonogram prac związanych z przeprowadzeniem imprezy,
 • Szczegółowy program i opis  imprezy,

* Imprezy masowe – procedura dla imprez masowych:

Ubiegający się o uzyskanie rezerwacji terminu na organizację imprezy oraz zawarcie umowy na okazjonalne zajęcie terenu na okres nie dłuższy niż 30 dni, musi dodatkowo uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Zezwolenie takie wydaje Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem internetowym: nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia

Od uzyskania zezwolenia uwarunkowane będzie ostateczne zawarcie umowy.

 

*     Patrz również: imprezy masowe – procedura dla imprez masowych

Załączniki: