null

Polityka Społeczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Polityka społeczna to przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Celem polityki społecznej jest zabezpieczenie bytu oraz podstawowych potrzeb materialnych i niematerialnych osób i rodzin oraz wyrównywanie szans życiowych tych grup społeczeństwa, które są niewydolne ekonomicznie i słabsze socjalnie.

Dzielnica Ochota politykę społeczną realizuje poprzez:

  • instytucje pomocy społecznej, które zaspokajają podstawowe potrzeby podopiecznych w procesie przezwyciężania trudności życiowych oraz w miarę możliwości prowadzą do ich usamodzielniania i integracji ze środowiskiem,
  • organizacje pozarządowe, które działają w interesie publicznym i dostarczają obywatelom usługi wypełniając lukę, którą nie zapełnia ani sektor publiczny, ani sektor rynkowy,
  • administrację samorządową, która koordynuje realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Jedną z zasadniczych tendencji współczesnej polityki społecznej i funkcjonowania administracji publicznej jest zwiększanie się współpracy władzy publicznej z organizacjami pozarządowymi. Od 1999 r. w wyniku wejścia w życie reform ustrojowych, głównym partnerem organizacji pozarządowych w Polsce stały się samorządy terytorialne odpowiednich szczebli.

Na terenie Dzielnicy Ochota od kilku lat również zauważalna jest silna tendencja do zacieśniania współpracy, inicjowania działań oraz współorganizowania przedsięwzięć i tworzenia koalicji przez te dwa sektory. Dzięki czemu też organizacje pozarządowe odważniej i chętniej podejmują się rozwiązywania trudnych problemów społecznych i trafnie odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej.

W kontekście polityki społecznej Dzielnicy szczególną rangę mają działania na rzecz środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną i izolacją. Do tej grupy należą niewątpliwie osoby starsze, które stanowią ok. 30% populacji mieszkańców dzielnicy Ochota. Tak duży odsetek liczby seniorów obliguje do szczególnej troski i szeroko zakrojonych działań na rzecz jakości życia seniorów oraz ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Każda więc inicjatywa i aktywność adresowana do osób starszych jest cenna i godna uwagi.

Obok działań na rzecz środowisk seniorskich niezwykle ważne miejsce zajmują również inicjatywy, których adresatami są dzieci i młodzież. Dzielnica mocno wspiera zarówno działania edukacyjne, rekreacyjne, wypoczynek, integracje dzieci i młodzieży, jak też wszelkie działania profilaktyczne, które mają na celu promocję zdrowego stylu życia i kształtowania właściwych postaw życiowych.

Polityka społeczna Dzielnicy nakierowana jest również na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zapobieganie uzależnieniom. Poprzez lokalne programy realizowana są zadania, które nie tylko systematyzują wieloletnią pracę, ale również mają na celu ograniczenie występowania ryzykownych zachowań i zmniejszanie skali zjawisk przemocy.

Dzielnica stara się również wybiegać w przyszłość i zapobiegać niekorzystnym zjawiskom takim jak długotrwałe bezrobocie, wypadanie z rynku pracy (z powodu długoletniego wychowywania dzieci), czy też izolacja i samotność. Poprzez organizację targów pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej, czy też organizowanie imprez integracyjnych Dzielnica stara się niwelować dysproporcje i wyrównywać szanse tam gdzie jest to możliwe.