null

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy

Przemyska 11, 02-361 Warszawa

tel. 22 822 11 24

fx 22 817 64 63

www.opsochota.waw.pl

Dyrektor

Katarzyna Omen

Sekretariat

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa 22 822 11 24

fax: 22 817 64 63

e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl

Dział Pomocy Środowiskowego i Usługowej

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa

Zespół Pomocy Środowiskowej 22 822 29 62

Zespół Pomocy Usługowej 22 822 23 36

Dział Pomocy Specjalistycznej

Zespół Pomocy Specjalistycznej ds. Rodzin

ul. Częstochowska 11/15, 02-277 Warszawa 797 319 678

Sekcja Pomocy Psychologicznej

ul. Białobrzeska 4a, 26-610 Warszawa, 22 822 02 27

Sekcja Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

ul. Białobrzeska 4a, 26-610 Warszawa,   22 822 02 27

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodząca w skład:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 14, 02-353 Warszawa 22 824 45 07

http://www.urzadochota.waw.pl/zespol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa, 22 822 11 24

Zespół Finansowo-Księgowy,

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz

ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa, 22 823 48 04

Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą

(dla osób starszych i niepełnosprawnych),

ul. Grójecka 109, 02-120  Warszawa, 22 659 72 91

e-mail: ddp@opsochota.waw.pl

Miejsce Aktywności Lokalnej SURMA,

ul. Białobrzeska 17, 02-364 Warszawa, 723 244 957

e-mail: surma@opsochota.waw.pl

Centrum Wsparcia „Moja Rodzina”

ul. Częstochowska 11/15, 02-277 Warszawa 797 319 678

e-mail: centrumwsparcia@opsochota.waw.pl

Podstawowe zadania Ośrodka:

 1. Organizowanie pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Ochota,

w szczególności:

 • rozeznanie potrzeb mieszkańców

 • świadczenie pracy socjalnej

 • udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych

 • zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie

 • udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym socjalnego i psychologicznego

 • prowadzenie grupowych form wsparcia i ośrodków wsparcia

 • organizowanie dożywiania dzieci

 • udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

 • organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie

 • współpraca z urzędem pracy

 • sprawianie pogrzebów

 • udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej

 • sporządzanie sprawozdawczości.

 1. Pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze

Zadania w tym zakresie realizowane są na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zobowiązuje

Ośrodek do zapewnienia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia m.in. poprzez:

 • działania asystenta rodziny

 • poradnictwo specjalistyczne i konsultacje

 • terapię i mediacje.

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

udzielanie różnorodnego wsparcia ofiarom przemocy na dwóch poziomach: interwencyjnym oraz długotrwałego wsparcia i pomocy psychologicznej

podejmowanie środowiskowych działań o charakterze prewencyjnym

zaangażowanie pracowników OPS w działania związane w funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (obsługa administracyjna, udział w pracach Zespołu i grup roboczych).

 1. Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej -

osób ubiegających się o prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji uprawniających do tych świadczeń.

 1. Przeprowadzanie środowiskowych wywiadów rodzinnych -

w szczególnych sytuacjach wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 1. Wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych.

Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami polityki społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota działa na podstawie Statutu oraz ustaw:

o samorządzie gminnym - z 8.03.1990 r. (Dz.U. 2018, poz. 994)

o finansach publicznych - z 27.08.2009 r. (Dz.U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

o pomocy społecznej - z 12.03.2004 r. (Dz.U. 2018, poz. 1508)

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - z 27.08.2004 r. (Dz.U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.)

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - z 24.01.1991 r. (Dz.U.2018, poz. 276)

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - z 20.04.2004 r. (Dz.U.2004, poz. 1629 z późn. zm.)

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - z 29.07.2005 r. (Dz.U.2015, poz. 1390 późn. zm.)

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - z 9.06.2011 r. (Dz.U.2016, poz. 575 z późn. zm.)

o świadczeniach rodzinnych - z 28.11.2003 r. (Dz.U. 2018, poz. 2020 z późn. zm.)

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - z 4.04.2014 r. (Dz.U. 2017, poz. 2092z późn. zm.)

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - z 11.02.2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 195 z późn. zm.)

o ochronie zdrowia psychicznego - z 19.08.1994 r. (Dz.U.2018, poz. 1878 z późn. zm.)

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z 24.04.2003 r. (Dz.U. 2019, poz. 688).