null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 w Al. Jerozolimskich na działkach ew. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

obwieszczam,

że po rozparzeniu wniosku złożonego 28 lipca 2021 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dnia 07 października 2021 r. została wydana decyzja Nr 5/cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci wodociągowej DN 200 mm w Al. Jerozolimskich, na odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich do istniejącego hydrantu przy budynku w Al. Jerozolimskich 142a, na dz. ew. nr 2/1-cz i 10/5-cz w obrębie 2-02-03 w Warszawie.

Pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota - ul. Tarczyńska 21. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu udostępnienia akt, tel. +22 44 39 764.

Stronom w sprawie służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota w terminie 14-dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Odwołania od decyzji można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, Warszawa /parter budynku/.

Doręczenia pocztowe należy kierować na adres: Urząd Dzielnicy Ochota, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa.