null

Obwieszczenie - możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000 z późn. zm.)

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz o możliwości wypowiedzenia się na ich temat przed wydaniem decyzji przygotowanej na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, z 24 września 2022 r., uzupełniony 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na  części działki ew. nr 10/5 z obrębu 2-02-03 oraz części działki ew. nr 2/3 z obrębu 2-02-04 w dzielnicy Ochota w Warszawie.

 

Pouczenie

Zapewniając stronom, które wykażą swój interes prawny, czynny udział w postępowaniu, umożliwia się im zapoznanie się z ww. wnioskiem oraz wypowiedzenie się w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Akta sprawy są dostępne w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota, Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Tarczyńska 21, po uprzednim umówieniu się: telefon 22 443 97 68, e-mail: mkardas@um.warszawa.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Podpisała z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Pani Katarzyna Trojnacka-Zając
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Ochota