null

Nabór do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy IX kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy pomiędzy 13 a 20 rokiem życia, którzy uczą się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą.

Nabór pozostałych kandydatów prowadzony jest równolegle przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – po 1 przedstawicielu z każdej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia, zawierającym:

1) imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, nr legitymacji uczniowskiej, adres e-mail, telefon kandydata oraz opiekuna prawnego;

2) zgodę rodziców kandydata;

3) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;

4) uzasadnienie swojego zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. 

Zgłoszenie kandydatury odbywa się poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego według załączonego wzoru na adres: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17a, do 6 pażdziernika 2023 r. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatury do  MRDO”.

Wyboru kandydatów spośród mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dokona Komisja w głosowaniu tajnym.

Komisja, w terminie do 13 października 2021 r., ogłosi listę radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota wybranych spośród mieszkańców. Lista radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota wybranych spośród mieszkańców zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

 

Załączniki: