null

II nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ochota

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Ogłoszenie o II naborze kandydatów na członków Rady Seniorów

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

 

Na podstawie § 7 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 264/LIV/14 z dnia 12 listopada 2014 r.  Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z późn. zm. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ogłaszam II nabór kandydatów na członków

Rady Seniorów - przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Do jej zadań należy w szczególności: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy; pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy; współpraca z Warszawską Radą Seniorów; tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych; przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

W skład Rady wchodzi nie więcej niż 16 osób, w tym:

  • 13 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Ochota,
  •  jeden przedstawiciel wskazany przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego,
  •  jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy,
  •  jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy.

Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Kadencja członka Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania. Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie.

II Nabór kandydatów

do Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy prowadzony będzie

od 21 czerwca do 6 lipca 2022 r.


Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 
Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

  • krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu  w działaniach na rzecz seniorów;
  • zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;
  • zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych  z kandydowaniem do Rady;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne;
  • listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na  terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy" do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – Informacja (parter) przy ul. Grójeckiej 17a, 02-021 Warszawa w terminie od 21 czerwca do 6 lipca 2022 r. do godz. 16.00.


W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż 13 (trzynastu), w ciągu 14 dni zorganizowane zostanie spotkanie wyborcze, na którym w drodze głosowania selekcyjnego zostanie ustalona ostateczna lista kandydatów. Lista opublikowana zostanie na stronie internetowej www.ochota.um.warszawa.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz przekazana do środowisk seniorskich działających na terenie dzielnicy.
Ogłoszenie o rozpoczęciu głosowania na kandydatów, zawierające informacje o terminie, formie i miejscu zostanie opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Ochota.  

Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

/-/ Dorota Stegienka

 

 

Załączniki: